Articles Related to "flexural modulus"

Mechanical and Physical Properties of Experimental Antifungal Denture Base Resins

Kyle Maldonado, David Xu, Yapin Wang, Jian-Feng Zhang, Suleiman Hamdan, Zezhang T. Wen, Paul L. Fidel Jr, Mairi C. Noverr and Xiaoming Xu

Research: Oral Health Dent Stud 1(1): 5